กุมภาพันธ์ 12 2019

โครงการให้ความรู้และบทบาทหน้าที่ในการชำระภาษีและบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง ,ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านเก่าน้อย