กุมภาพันธ์ 11 2019

โครงการให้ความรู้และบทบาทหน้าที่ในการชำระภาษีและบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 1 บ้านหนองโก ,ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 บ้านทุ่งเดิ่น