ธันวาคม 25 2018

แผนงานการเกษตร สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุ จัดทำโครงการศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน ประจำตำบล ปี 2562 ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี