กีฬา

 


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุ

“ โครงสร้างพื้นฐาน  บริการด้วยกัลยาณมิตร  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สาสาธารณูปโภคครบถ้วน  ชุมชนมีส่วนร่วมการพัฒนา  ประชาเป็นสุข”

พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่  6  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่  7  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

พันธกิจที่  8  การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. การคมนาคมสะดวก
 2. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและทั่วถึง
 3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   ตามแนวธรรมาภิบาล
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 5. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี
 7. ประชาชนมีสุขภาพดี
 8. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
 10. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 11. ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

       ยุทธศาสตร์ที่   1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       เป้าหมาย

เพื่อให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้รับความสะดวกสบาย  และได้มาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนามคมขนส่ง  ด้านความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและท่อระบายน้ำ

1.2 การขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ

1.3 การก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ
 2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
 3. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย

              เพื่อพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา

       ด้านที่ 1.  การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจน

1.1  พัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

1.2  สร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมโรค

1.3  ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้

ด้านที่  2.  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

2.1  ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

2.2  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ

ด้านที่  3.  การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านที่  4.  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์

4.1  เสริมสร้างความปลอดภัย

4.2  ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

ตัวชี้วัด

 1. ประชาชนมีรายได้พ้นเกณฑ์ความยากจนตามเกณฑ์  จปฐ.  ทุกครัวเรือน
 2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา
 3. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม
 4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากการประสบภัย  อาชญากรรม

และอุบัติเหตุ

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       เป้าหมาย

เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนา

ด้านที่  1.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1  พัฒนาและจัดการผังเมือง

1.2  จัดระเบียบที่ดินทำกิน  ที่อยู่อาศัยและพัฒนาศักยภาพสินทรัพย์

1.3  พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ด้านที่  2.  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

2.1  แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

ด้านที่  3.  การบริหารจัดการด้านพลังงาน

3.1  บริหารจัดการด้านพลังงานในระดับชุมชน

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว

       เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมมูลค่าการค้า  การลงทุน  ในท้องถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

ด้านที่  1.  การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

 • 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ  OTOP  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ด้านที่  2.  การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ

 • 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย
 • 2 พัฒนาธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา นวด เพื่อสุขภาพและเสริมความงาม)

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ในเขตตำบล
 2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบข้อมูลการบริการที่ได้มาตรฐาน

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร

       เป้าประสงค์

 1. การผลิตข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอื่นให้มีประสิทธิภาพ
 2. การผลิตข้าวหอมมะลิและพืชอื่น ๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอินทรีย์มีพื้นที่

และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 1. การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
 2. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา

ด้านที่  1.  การพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและข้าวหอมมะลิอินทรีย์

1.1  พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ด้านที่  2.  การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ

 • การพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ

2.2  พัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตร

ด้านที่  3.  การพัฒนาและบริการจัดการทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตร

 • พัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ

ด้านที่  4.  การพัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง

 • พัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์

4.2  พัฒนาและส่งเสริมการประมง

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนพื้นที่ปลูกพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่ปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอินทรีย์
 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลุกพืชอื่นที่ปลอดภัยจากสารพิษ
 3. จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

เป้าหมาย

 1. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน

แนวทางการพัฒนา

ด้านที่  1.  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

1.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

1.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3  บริหารจัดการและสถานที่ราชการ

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของผู้รับบริการพึงพอใจกับการบริการของหน่วยงาน

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

       เป้าหมาย

 1. องค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการตรวจสอบการทำงานเพื่อให้บรรลุแนวทาง

การดำเนินงาน

 

แนวทางการพัฒนา

ด้านที่  1.  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

 • ป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
 • มุ่งพัฒนาคนในพื้นที่
 • สร้างสัมพันธไมตรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการการถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี  และรัชทายาท

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละขององค์กรทุกภาคส่วนสามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้บรรลุตามเป้าหมาย
 2. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง