ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลธาตุ

  1. ประวัติความเป็นมา

เหตุที่ได้ชื่อว่า “บ้านธาตุ” เพราะเมื่อสมัยก่อนประมาณ 200-300  ปี  ผ่านมามีประชาชนกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ  พื้นที่ราบลุ่มซึ่งลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีหนองน้ำสาธารณะกว้างใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตก  (ที่สาธารณะทุ่งเดิ่น)  และมีพระธาตุเก่าแก่รูปร่างคล้ายพระธาตุพนม  ตั้งอยู่บนเนินดินทางทิศตะวันออก    ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ตั้งหลักถิ่นฐานรอบ ๆ  บริเวณพระธาตุเก่าแก่และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านธาตุ    ต่อมาตำบลธาตุได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  3  ตำบล    คือ  ตำบลคำน้ำแซบ    ตำบลบุ่งไหม    และตำบลแสนสุข    (โดยตำบลแสนสุขนี้ได้แยกออกจากตำบลธาตุเดิม)  หมู่บ้านในส่วนที่เหลือ  11  หมู่บ้าน  ยังขึ้นอยู่กับตำบลธาตุเหมือนเดิม

ตำบลธาตุเป็นตำบล 1 ใน 15 ตำบล ของอำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งตั้งเป็นตำบลธาตุ   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ.ศ.  2457  โดยมี ขุนประพันธ์  ภูมิจิตร  เป็นกำนันคนแรก  ส่วนคนปัจจุบัน  คือ  นางจิตดารัตน์   วงษาเคน

เทศบาลตำบลธาตุ  เป็นเทศบาลตำบล  1 ใน  6  เทศบาลตำบลในเขตอำเภอวารินชำราบ     ซึ่งตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  6  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556

  1. ข้อมูลทั่วไป

ทำเลที่ตั้งตำบล   ตำบลธาตุเป็น  1 ใน  15 ตำบล ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อใกล้เคียง  6  ตำบล  คือ  เทศบาลตำบลแสนสุข   เทศบาลตำบลคำขวาง  ตำบลโพธิ์ใหญ่   เทศบาลตำบลเมืองศรีไค  ตำบลโนนผึ้ง  และตำบลคูเมือง  ดังนี้

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลแสนสุข

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลคำขวาง  และตำบลโพธิ์ใหญ่

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลแสนสุข ตำบลคูเมือง  และตำบลโนนผึ้ง

ทิศใต้                ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

ตำบลธาตุตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร   และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศใต้    ประมาณ  13  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  เป็นระยะทางประมาณ  625  กิโลเมตร

เขตปกครอง  ตำบลธาตุมีจำนวนหมู่บ้านในเขตปกครอง  11  หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก       ผู้ปกครอง      นายผ่าน  มงคุลพรม            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านหนองสองห้อง   ผู้ปกครอง  นายอภัย  สุตัญตั้งใจ           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านเก่าน้อย        ผู้ปกครอง      นายอำพร  ผาคำศรี             ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านบัว               ผู้ปกครอง      นายอุทิศ    บุตตา                กำนันตำบล

หมู่ที่ 5 บ้านวัด               ผู้ปกครอง      นายสวัสดิ์   ปุยฝ้าย   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งเดิ่น         ผู้ปกครอง      นายทองพูล       ศรีมันตะ     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7  บ้านดอนกลางเหนือ ผู้ปกครอง นางนารี   ผุยโสภา    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8  บ้านดอนกลางใต้    ผู้ปกครอง  นายกรุงศรี   ศรีสมบุตร  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9  บ้านน้อยเจริญ            ผู้ปกครอง      นายบุญรอด       พงษ์กิ่ง              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์    ผู้ปกครอง        นายรัศมี            ธุรี            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11 บ้านดวงเจริญ        ผู้ปกครอง        นางมะลิ             ราชบุญคุณ        ผู้ใหญ่บ้าน

เทศบาลตำบลธาตุ  มีอาณาเขตติดต่อโดยละเอียด  ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อเทศบาลตำบลแสนสุข   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  บริเวณพิกัด  v b 845725 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านทุ่งนาบ้านหนองสองห้อง บ้านดอนกลางเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ทางทศเหนือของบ้านทุ่งเดิ่น  บริเวณพิกัด  v b 883753   ผ่านทุ่งนาบ้านทุ่งเดิ่น  บ้านหนองโก   และสิ้นสุดที่หลักไม้แก่น  บริเวณพิกัด  v b 893760   รวมระยะทางด้านทิศเหนือ  6.3  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเทศบาลตำบลคำขวาง    ตำบลโพธิ์ใหญ่     อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่น  บริเวณพิกัด v b 893760  ไปทางทิศใต้    ผ่านทุ่งนาบ้านหนองโก  บ้านวัด  บ้านบัว   สิ้นสุดที่หลักไม้แก่น    ริมทางสาธารณะทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ   บ้านบัว  บริเวณพิกัด  v b 918720  รวมระยะทางทิศตะวันออกประมาณ  6.5  กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดต่อกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่น บริเวณพิกัด v b 918720  ไปทางทิศตะวันตก  ผ่านทุ่งนาเขตบ้านบัว  บ้านน้อยเจริญ  บ้านเก่าน้อย  ถึงหลักไม้แก่นริมลำห้วยยอดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ห่างจากบ้านเก่าน้อย  ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร บริเวณพิกัด  v b 87720  รวมระยะทางด้านใต้ประมาณ  5.2  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลคูเมือง  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่น  บริเวณพิกัด v b 877720  ไปทางทิศตะวันตก ตามลำห้วยยอด ถึงหลักไม้แก่นติดถนนเชื่อมหมู่บ้าน  บริเวณพิกัด v b 863717  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ตามถนนเชื่อมหมู่บ้าน  สิ้นสุดที่หลักไม้แก่น  บริเวณพิกัด  v b  845725  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก  ประมาณ  3.3 กิโลเมตร

เนื้อที่    ตำบลธาตุ    มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ   15,303   ไร่  หรือประมาณ  24.485  ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุเต็ม  100   เปอร์เซ็น  โดยแยกเป็นหมู่บ้าน  ดังนี้